Общи условия на ЦПО „ИТ Център Адванс” към “Адванс Хюмън Кепитал” ЕООД

Общи разпоредби

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношения между ЦПО „ИТ Център Адванс” и потребителите на предоставяните услуги.
2. Услугите се осигуряват от ЦПО „ИТ Център Адванс” въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение.
- „Курсист” е всяко физическо лице, което ползва услугите на ЦПО „ИТ Център Адванс”.
- „Родител” е родителят или настойникът на курсист под 18 години.
- „Обучение” е обучение по програма и по график изготвен от ЦПО „ИТ Център Адванс” за съответна тематика.

II. Записване за обучение

1. Записването се извършва чрез попълване на заявление за участие в курс, предоставяне на необходимите документи, подписване на индивидуален договор за обучение и общи условия, заплащане на таксата за обучение в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
2. При записване се изискват следните документи:
2.1. Копие на документ за завършено образование (средно или висше).
2.2. Копие на лична карта.
2.3. 1 бр. снимка (за обучение по част от професия).
3. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на таксата, съобразно индивидуалния договор.
4. Индивидуалните договори с курсисти под 18 г. се подписват с родител/настойник.

III. Такси, начин на плащане и отстъпки

1. Такса
1.1. Таксата за обучение e посоченa в индивидуалния договор.
2. Начин на плащане
2.1. Таксата на обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски, съгласно условията и сроковете в индивидуалния договор.

IV. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

1. Когато курсистът е записан за конкретно обучение, той заема място в групата за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояване на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след началото на обучението. При едностранно прекъсване от страна на курсиста, ЦПО „ИТ Център Адванс” не възстановява заплатената такса, а курсистът дължи останалите вноски до края на обучението.
2. Ако на курсист се наложи да прекъсне обучението поради изключителни обстоятелства, Директорът на ЦПО „ИТ Център Адванс” може да одобри молба за прехвърляне на част от платената такса. Молбата за прехвърляне на част от платената такса се подава в писмена форма за разглеждане от Директора на ЦПО „ИТ Център Адванс”. Размерът на частта, която ще се прехвърли, се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаване на писмената молба за прекъсване на курса, се извади административна такса в размер на 10% от внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.
3. Курсистът може да прекрати сключен договор 7 дни преди стартирането на избраната услуга, като се удържа административна такса в размер на 10% от внесената сума.
4. Със записването си курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия ЦПО „ИТ Център Адванс” не връща част от таксата на курсиста.
5. При по-продължителни отсъствия или по болест, по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен на допълнителни часове за индивидуална работа.

V. Прекратяване на обучението от страна на ЦПО „ИТ Център Адванс”

1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на ЦПО „ИТ Център Адванс” в следните случаи:
1.1. Лошо поведение на курсиста. ЦПО „ИТ Център Адванс” има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
1.2. Неплащане на такса. ЦПО „ИТ Център Адванс” има правото да прекрати обучението на курсист, който забави плащане повече от 3 работни дни, спрямо сроковете посочени в индивидуалния договор, освен ако не се предоговори нов срок.
2. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска курсистът не може да започне своето обучение.
3. Обучението се извършва в групи от минимум 6 курсисти. При група по-малка от 6 курсисти, ЦПО „ИТ Център Адванс” си запазва правото да предложи други начини на обучение, посочени в индивидуалния договор или да отмени обучението. В такива случаи се предлага алтернатива за електронно обучение или възстановянане на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, единствено и само при отмяна на курс.

VI. График на занятията. Обучение

1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки курс.
2. Обучението е групово и при изготвяне на графика ЦПО „ИТ Център Адванс” не се съобразява с програмата или с други занимания на курсистите.
3. ЦПО „ИТ Център Адванс” си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

VII. Сертификат за успешно завършен курс на обучение

1. Сертификат за успешно преминат курс получава всеки курсист, чиито резултати покриват установените академични норми.

VIII. Удостоверение за професионално обучение по част от професия

1. Удостоверение за професионално обучение по част от професия може да получи всеки курсист, отговарящ на критериите на НАПОО и положил успешно писмен и практически изпит след завъръшването на курса на обучение.
2. Преподавателят е длъжен да информира курсистите относно вида на компонентите, които съдържат изпитите и системата за оценяване на резултатите.
3. Финалните изпити са безплатни и се полагат от цялата група при групово обучение или от лицата при индивидуално обучение на определената в програмата дата.
4. Не се издава удостоверенеи на курсисти, неположили финалните изпити или с неуспешно положени изпити, дори да са присъствали на целия курс.

IX. Конфиденциалност и защита на лични данни

1. За предоставянето на услугите ЦПО „ИТ Център Адванс” може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на курсиста и неговите родители/настойници като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
2. При записване за услуга, курсистът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани във връзка с осъществяването на услугата.

X. Предложения, жалби и молби

1.Предложения, жалби и молби могат да бъдат подавани на office@advanceacademy.bg
2. Подадените предложения или молби се разглеждат и решават от „ИТ Център Адванс” не по-късно от един месец от получаването им.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 01.04.2017 г. „ИТ Център Адванс” прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си и поставя на подходящи общодостъпни места в офисите си и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на „ИТ Център Адванс”.