Най-важното от закон за електронната търговия (ЗЕТ)

Най-важното от закон за електронната търговия (ЗЕТ)
 • 59 преглеждания

В свят, където онлайн присъствието и електронната търговия набират все по-голяма популярност, разбирането на правната рамка, която ги регулира, е от съществено значение.

Закон за електронната търговия (ЗЕТ) в България е основният нормативен акт, който урежда тези отношения. Заедно с него онлайн търговецът трябва да спазва и европейските закони, които нормират покупко-продажбите в Интернет.

В днешната статия ще разгледаме най-важната информация за ЗЕТ, като представим закона по разбираем и достъпен начин. Така ще можете да сте сигурни, че вашият бизнес се движи в правилната посока.

Какво е електронна търговия?

Според закон за онлайн търговията, електронната търговия включва предоставянето на услуги на информационното общество.

Това са услуги, които се предоставят по електронен път и обикновено са възмездни. В закона се уреждат и посредническите онлайн услуги, както и услугите, предоставяни чрез различни електронни платформи.

Свобода за предоставяне на услуги

Един от основните принципи на ЗЕТ е свободата за предоставяне на услуги на информационното общество. Това означава, че всеки доставчик на такива услуги има право да ги предоставя свободно, освен ако в закона не е предвидено друго.

Задължения на онлайн търговците според Закон за електронната търговия

Обща информация

Онлайн търговците са задължени да предоставят на своите потребители следната информация:

 • Името или наименованието на фирмата;
 • Постоянен адрес или седалище и адрес на управление;
 • Данни за контакт, включително телефон и електронна поща;
 • Информация за регистрация в търговски или друг публичен регистър;
 • Данни за органа, осъществяващ контрол върху дейността, ако дейността подлежи на регистрационен или лицензионен режим.

Тази информация трябва да бъде лесно достъпна, ясна и актуална.

Търговски съобщения

Законът за електронната търговия урежда изискванията към търговските съобщения. Те трябва да бъдат лесно разпознаваеми като такива и да позволяват идентификация на лицата, от името на които са направени.

Допълнително, условията за ползване на промоционални предложения (срок на промоцията, обвързани покупки и др.) трябва да бъдат ясно посочени.

Непоискани търговски съобщения

ЗЕТ забранява изпращането на непоискани търговски съобщения без предварителното съгласие на получателя. Онлайн търговците, които изпращат такива съобщения, са длъжни да осигурят ясното и недвусмислено разпознаване на съобщението като непоискано още с постъпването му при получателя.

Регулации за договори, сключвани чрез електронни средства

Предоставяне на информация

При предложение за сключване на договор чрез електронни средства, според ЗЕТ доставчикът на услуги е длъжен да информира получателя на услугата за техническите стъпки по сключването на договора, тяхното правно значение, както и за възможностите за установяване и поправяне на грешки преди изявлението за сключване на договора.

Общи условия и съдържание на договора

Според закон за електронната търговия доставчикът на услуги е задължен да предостави общите условия и съдържанието на договора по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Това е важно, за да могат потребителите да се запознаят с условията и да имат достъп до тях за бъдещи нужди.

Основни закони на Европейския съюз за онлайн търговията

Европейският съюз има няколко ключови нормативни акта, които регулират онлайн търговията и осигуряват защита на потребителите и търговците в единния електронен пазар.

Директива за електронната търговия (Directive 2000/31/EC)

Тази директива установява обща рамка за предоставянето на услуги на информационното общество в рамките на вътрешния пазар на ЕС. Основните изисквания за електронна търговия включват:

 • Прозрачност и информация: Търговците трябва да предоставят ясна информация за себе си и за условията на своите услуги.
 • Закрила на потребителите: Осигурява се защита на потребителите срещу некоректни практики и злоупотреби.
 • Електронни договори: Признаване и регулация на договори, сключени по електронен път​.

Регламент за защита на личните данни (GDPR)

GDPR е всеобхватен регламент, който защитава личните данни на гражданите на ЕС. Основните изисквания, свързани с електронната търговия, включват:

 • Съгласие за обработка на данни: Потребителите трябва да дадат изрично съгласие за обработка на техните лични данни.
 • Право на достъп и изтриване: Потребителите имат право да изискват достъп до своите данни и да поискат тяхното изтриване.
 • Докладване на нарушения: Организациите са задължени да докладват за нарушения на сигурността на данните в рамките на 72 часа​.

Директива за правата на потребителите (Directive 2011/83/EU)

Тази директива укрепва правата на потребителите при онлайн покупки. Основните аспекти включват:

 • Право на отказ: Потребителите имат право да се откажат от направената покупка в рамките на 14 дни без да посочват причина.
 • Информация преди покупка: Търговците трябва да предоставят ясна и разбираема информация за продуктите и услугите преди сключване на договора​.

Меморандум за разбирателство за продажба на фалшифицирани стоки онлайн

Това е доброволно споразумение, което цели да предотврати предлагането на фалшифицирани стоки в онлайн платформите.

То включва сътрудничество между големите онлайн платформи и притежателите на права за интелектуална собственост за премахване на фалшификати от интернет​​.

Регистрация на фирма за онлайн търговия

За да стартирате фирма за онлайн търговия, е необходимо да предприемете няколко основни стъпки:

 • Регистрация на фирма: Изберете правната форма на вашата фирма (например ЕООД, ООД) и я регистрирайте в Търговския регистър.
 • Регистрация в НАП: Регистрирайте фирмата си в Националната агенция за приходите (НАП).
 • Избор на платформа за електронна търговия: Решете дали ще използвате готова платформа за електронна търговия или ще разработите собствена.
 • Регистрация на домейн и хостинг: Изберете и регистрирайте домейн за вашия онлайн магазин и намерете подходящ хостинг.
 • Създаване на онлайн магазин: Създайте и конфигурирайте вашия онлайн магазин, като включите необходимата информация и продукти.
 • Спазване на ЗЕТ: Уверете се, че вашият онлайн магазин отговаря на изискванията на Закона за електронна търговия, включително предоставянето на задължителната информация и спазването на правилата за търговски съобщения.

Изисквания към съдържанието на онлайн магазина

Онлайн магазинът трябва да предоставя на потребителите ясна и изчерпателна информация за предлаганите продукти или услуги, техните цени, условия за доставка и връщане, както и контактна информация за фирмата.

Трябва да има и ясни указания за използване на сайта, както и за обработка на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Разбирането и спазването на Закон за електронната търговия е от съществено значение за всеки, който желае да развива онлайн бизнес в България.

С правилното прилагане на законовите изисквания, фирмите могат да осигурят правна сигурност и доверие на своите клиенти, което е ключово за успешното развитие на онлайн търговия.

А когато имате готовност, Advance Academy е насреща с професионален курс по дигитален маркетинг, с който да си гарантирате, че сайтът ви не само е изряден по ЗЕТ, но и ще ви носи добра печалба.