Общи условия на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ ООД

Общи разпоредби

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношения между „Адванс Хюмън Кепитал“ ООД и курсистите по предоставяните от дружеството обучения.
 2. Обученията се осигуряват от „Адванс Хюмън Кепитал“ ООД въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния курсист.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „Адванс Хюмън Кепитал“ ООД, наричано по-надолу ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ - Център за професионално обучение;
 • „НАПОО“ - Националната агенция за професионално образование и обучение;
 • „ЗПОО“ - Закона за професионалното образование и обучение;
 • „Курсист“ е всяко физическо лице, което ползва услугите на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ и е страна по договора в качеството си на Възложител;
 • „Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години;
 • „Обучение“ е обучение по програма и по график изготвен от ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ за съответна тематика;
 • „Лични данни“ е всяка информация, която се отнася до ползвателя на услугите на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ и чрез която лицето може да бъде идентифицирано;
 • Обработване на лични данни („Обработване“) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства;

II. Записване за обучение

 1. Записването се извършва чрез попълване на заявление за участие в курс, предоставяне на необходимите документи, подписване на индивидуален договор за обучение и общи условия, заплащане на таксата за обучение в определените срокове, съобразно индивидуалния договор.
 2. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места. Мястото на записалия се курсист се приема за запазено, ако е подписан договор или е постъпило плащане.
 3. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на таксата, съобразно индивидуалния договор и представяне на изискуемите документи.
 4. Индивидуалните договори с курсисти под 18 г. се подписват с родител/настойник.

III. Документи

 1. При издаване на удостоверение за обучение по част от професия се изискват следните документи:
  • Копие на документ за завършено образование (средно или висше);
  • Копие на лична карта;
  • 1 бр. снимка (за обучение по част от професия);
  • Медицинско свидетелство оригинал (Изисква се на база Закона за професионално образование и обучение, в уверение на това, че професията не е противопоказна за курсиста);
 2. За издаването на удостоверение за обучение по част от професия всички необходими документи трябва да бъдат предоставени при записването или най-късно 5 работни дни преди стартиране на курса. Удостоверение за обучение не се издава, в случай, че курсистът не представи изискуемите документи в упоменатия срок.

IV. Такси, начин на плащане и отстъпки

 1. Такса
  1. Таксата за обучение e посочена в индивидуалния договор.
 2. Начин на плащане
  1. Таксата на обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски, съгласно условията и сроковете в индивидуалния договор.
  2. ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ има право да не изпълни задълженията си по договора без за това да носи никаква отговорност, ако Курсистът не извърши плащания в установените в индивидуалния договор срокове.
  3. Ако курсистът е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на обучението, депозитът не се връща като същият служи като обезщетение за ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“.
  4. Когато курсистът е записан за конкретно обучение, той заема място в групата за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояване на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след началото на обучението. При едностранно прекъсване от страна на курсиста, ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ не възстановява заплатената такса, а курсистът дължи останалите вноски до края на обучението.
  5. Ако на курсиста се наложи да прекъсне обучението по болест или поради изключителни непредвидени обстоятелства от извънреден характер, по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен на допълнителни часове за индивидуална работа или Директорът на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ може да одобри молбата му за прехвърляне на част от платената такса. Молбата за прехвърляне на част от платената такса се подава в писмена форма за разглеждане от Директора на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“. Размерът на частта, която ще се прехвърли, се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаване на писмената молба за прекъсване на курса, се приспадне административна такса в размер на 10% от внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството за друго обучение, извършвано от ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“.
  6. До седем работни дни преди започване на избраното обучение Курсистът има право да прекрати едностранно сключения от него индивидуален договор без за това да дължи обезщетение като в този случай ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ възстановява в пълен размер платената от него такса по банков път в срок от 14 работни дни.
  7. В случай че курсистът прекрати едностранно договора в срок от три работни преди започване на избраното обучение дължи на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ обезщетение в размер на размер на 25% от цената на обучението, което обезщетение ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ има право да удържи от платената от Курсиста цена и останалата част се възстановява на Курсиста.
  8. Със записването си курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ не връща част от таксата на курсиста.
 3. Платената такса за обучение се връща в пълен размер, по банков път в срок от 14 работни дни, единствено и само при отмяна на курса от страна на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“

V. Непреодолима сила. Форсмажорни обстоятелства

 1. В случай на пожар, стихийни бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове на законодателната и изпълнителна власт, препятстващи изпълнението на задълженията, както и всякакви други обстоятелства извън разумния контрол на страните, „Адванс Хюмън Кепитал“ ООД си запазва правото да предложи алтернативна форма за дистанционно обучение, а ако това е невъзможно – да предложи на курсиста други дати за провеждане на обучението, без да дължи неустойки за това.

VI. Прекратяване на обучението от страна на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“

 1. Обучението на курсист може да бъде прекратено едностранно от страна на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ без за това да се дължи обезщетение в следните случаи:
  1. при лошо, неуважително и непристойно поведение на курсиста, което пречи на протичането на нормален учебен процес;
  2. при забава в плащанията с повече от три работни дни, освен ако страните не договорят друго;

VII. График на занятията. Обучение

 1. Обучението се извършва в групи от минимум 6 курсисти. При група по-малка от 6 курсисти, ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ си запазва правото да предложи други начини на обучение, посочени в индивидуалния договор или да отмени обучението. В такива случаи се предлага алтернатива за електронно обучение или възстановяване на цялата такса за обучение.
 2. Графикът на занятията се изготвя преди началото на всеки курс.
 3. Обучението е групово и при изготвяне на графика ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ не се съобразява с програмата и с други занимания на курсистите. ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.
 4. Обучението се извършва по програма, методика и съдържание, определени от преподавателите и утвърдени от Директора на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“. ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ си запазва правото да прави промени по време на курса, в т.ч да променя съдържанието и неговата последователност.
 5. Курсист, навършил 18-години е запознат с възможността, фотографиите, които ще бъдат му направени по време на провеждане на курса, да бъдат използвани от ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“, чрез копиране и разпространение на интернет страницата, както и в социалните мрежи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 6. В случай, че Курсистът има възражения относно начините на обучение, същите следва да се отправят писмено към ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ като последният има 30 /тридесет/ дневен срок за разглеждане, произнасяне и при необходимост за предприемане на съответните действия.

VIII. Сертификат за успешно завършен курс на обучение

 1. Сертификат за успешно преминат курс получава всеки курсист, чиито резултати покриват установените академични норми, предоставил е в срок, описаните в Раздел III документи и е заплатил такса за издаване на Сертификат.
 2. Удостоверение за професионално обучение по част от професия може да получи всеки курсист, отговарящ на критериите на НАПОО и положил успешно писмен и практически изпит след завършването на курса на обучение.
 3. Преподавателят е длъжен да информира курсистите относно вида на компонентите, които съдържат изпитите и системата за оценяване на резултатите.
 4. Финалните изпити са безплатни и се полагат от цялата група при групово обучение или от лицата при индивидуално обучение на определената в програмата дата.
 5. Не се издава удостоверение на курсисти, неположили финалните изпити или с неуспешно положени изпити, дори да са присъствали на целия курс.
 6. Удостоверението се издава до 20 работни дни след полагане на финалните изпити.

IX. Конфиденциалност и защита на лични данни

 1. За предоставянето на услугите ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на курсиста и неговите родители/настойници като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
 2. При обработването на лични данни ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679.
 3. Всички данни и документи, събирани във връзка със сключването на индивидуален договор за обучение са законово изискуеми съобразно и са необходими за издаване на документи за завършено професионално обучение.
 4. Периодът на съхранение на различните видове данни е в съответствие с нормативно установените регулаторни срокове, а където няма установени такива за срок от пет години считано от първи януари на годината, следваща годината през която обучението е завършено.
 5. Всички данни се съхраняват в архива на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“, а законово изискуемите и в информационната система на НАПОО, както и в счетоводството на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“.
 6. При записване за услуга, курсистът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани във връзка с осъществяването на услугата. Предоставените лични данни от обучаваните лица са съобразени със спецификата на услугите, които ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ предлага, свързани с издавания документ и изисквания към обучаваните лица (образование и здравословно състояние) и имат задължителен характер. Личните данни които се въвеждат от ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ в информационната система на НАПОО и част от тях, впоследствие се визуализират в Регистъра с издадени документи. В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни, ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ няма да бъде в състояние да издаде документ за придобитата квалификация.
 7. Курсистът има право на достъп, коригиране, след изтичане на предвидения по предходния член срок на изтриване, възражение както и на жалба до КЗЛД.
 8. Предложения, възражения и молби могат да бъдат подавани на office@advanceacademy.bg
 9. Подадените предложения или молби се разглеждат и решават от ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ не по-късно от един месец от получаването им.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 01.05.2020 г. ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ прави общите си условия публични за клиентите си като ги публикува в интернет страницата си и поставя на подходящи общодостъпни места в офисите си и предоставя достъп на курсистите до тях при сключване на договора.

Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на курсистите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия на интернет страницата на ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“.