Ден 5 – Модул Content Marketing от курса по Digital Marketing заедно с Любомир Любомиров. Една интересна, забавна и полезна лекция с много примери.

Day 5 – Module Content Marketing from Digital Marketing course with Lubomir Lubomirov. One interesting, fun and helpful lection with a lot of examples.