Какво е DevOps? Всичко за професията и методологията

Какво е DevOps? Всичко за професията и методологията
 • 63 преглеждания

За днешните успешни ИТ специалисти да бъдеш в крак с технологиите означава да бъдеш иновативен, ефективен и да работиш добре с другите. Именно тук идва ролята на DevOps.

DevOps променя начина, по който компаниите създават, пускат и управляват софтуер, като прави всичко по-бързо и по-надеждно.

За всеки, който започва кариера в ИТ или иска да се специализира, познаването на DevOps е от решаващо значение. То открива много възможности за кариера и ви помага да се превърнете в ценен актив във всеки технически екип.

В тази статия ще обясним какво е DevOps, защо е важно и как овладяването на девопс методологията може да даде тласък на кариерата ви в ИТ.

Какво е DevOps?

DevOps е набор от практики, които съчетават разработката на софтуер (Dev) и ИТ операциите (Ops). Терминът е съчетание от думите "development" (Dev) и "operations" (Ops).

Основната цел на DevOps е да се съкрати жизненият цикъл на разработване на системата и да се осигури непрекъснато предоставяне на високо качество на софтуера.

Методологията набляга на сътрудничеството, комуникацията и интеграцията между програмистите и специалистите по ИТ операции.

Какво са разработката и операциите в ДевОпс?

Разработка

Разработката в контекста на софтуера се отнася до процеса на създаване, програмиране и изграждане на софтуерни приложения. Това включва различни дейности, като:

 • Писане на код: Използване на езици за програмиране като Java, Python или JavaScript за създаване на софтуер. Advance Academy е насреща с професионални курсове по програмиране, с които бързо и лесно да усвоите най-популярните програмни езици.
 • Проектиране на софтуер: Проектиране на софтуерна структура и потребителски интерфейси.
 • Тестване: Гарантиране, че софтуерът не съдържа грешки и отговаря на изискванията.
 • Отстраняване на грешки: Идентифициране и отстраняване на проблеми в програмния код.
 • Подготовка за внедряване: Подготовка на кода за пускане в производствена среда.

Екипът по разработката се фокусира върху внедряването на нови функции, подобряването на съществуващите и гарантирането, че софтуерът отговаря на функционалните изисквания.

Операции

Операциите в ИТ се отнасят до управлението, поддръжката и наблюдението на софтуерните приложения и инфраструктурата, върху която те работят. Основните дейности включват:

 • Управление на сървъри: Установяване, конфигуриране и поддръжка на сървъри и центрове за данни.
 • Управление на мрежата: Осигуряване на надеждна и сигурна мрежова свързаност.
 • Внедряване: Внедряване на нови софтуерни актуализации и функции в производствени среди.
 • Мониторинг: Непрекъснато наблюдение на приложенията и инфраструктурата за производителност и наличност.
 • Отстраняване на неизправности: Диагностициране и разрешаване на проблеми, които засягат стабилността и производителността на системата.
 • Управление на сигурността: Прилагане на мерки за защита на системите от заплахи и уязвимости.

Оперативният екип гарантира, че софтуерът работи безпроблемно, достъпен е за потребителите и работи добре при различни условия.

Значение на DevOps

Основната идея на Dev Ops е да се подобри сътрудничеството между екипите за разработка и операции.

Традиционно тези екипи са работили с ограничено взаимодействие. Девопс преодолява тази пропаст, като насърчава култура на сътрудничество и споделена отговорност.

Този подход води до по-бързи цикли на разработка, по-бързи версии и по-стабилни и надеждни системи.

Ключови принципи на DevOps

1. Сътрудничество: Засилена комуникация и сътрудничество между екипите за разработка и операции.
2. Автоматизация: Автоматизиране на повтарящи се задачи с цел подобряване на ефективността и намаляване на грешките.
3. Непрекъснато интегриране/непрекъснато внедряване (CI/CD): Редовно интегриране на промените в кода и автоматизираното им внедряване.
4. Наблюдение и регистриране: Непрекъснато наблюдение на приложенията и инфраструктурата с цел бързо идентифициране и разрешаване на проблеми.
5. Инфраструктура като код (IaC): Управление и осигуряване на изчислителна инфраструктура чрез машинночитаеми конфигурационни файлове.

Практики според принципите на DevOps

1. Непрекъснато интегриране (CI)

Непрекъснатото интегриране (Continuous Integration) е практика на сливане на работните копия на всички програмисти в едно общо няколко пъти на ден.

Този подход гарантира, че промените в кода се интегрират често, като по този начин се намаляват проблемите с интеграцията и се улеснява откриването и отстраняването на грешки.

2. Непрекъснато внедряване (CD)

Непрекъснатото внедряване (Continuous Delivery) е разширение на непрекъснатото интегриране. То автоматизира пускането на валидирани промени в производствена среда.

Всяка промяна в кода преминава през автоматизирана фаза на тестване и се внедрява автоматично в производствената среда, което позволява бързо предоставяне на нови функции и поправки на грешки.

3. Инфраструктура като код (IaC)

Инфраструктурата като код (Infrastructure as Code) включва управление и осигуряване на инфраструктура с помощта на код и инструменти за автоматизация, а не с ръчни процеси.

Инструменти като Terraform и Ansible позволяват на екипите да описват инфраструктурата в код, да я версията и да я управляват, като използват същите практики като кода на приложението.

4. Мониторинг и регистриране

Ефективното наблюдение и регистриране са от решаващо значение в среда на ДевОпс.

Инструменти за мониторинг като Prometheus, Grafana и ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) помагат на екипите да откриват проблеми в реално време, да разбират първопричината и да ги отстраняват, преди да са повлияли на потребителите.

5. Автоматизирано тестване

Автоматизираното тестване гарантира, че промените в кода не въвеждат нови грешки.

Инструменти като Selenium, JUnit и TestNG помагат за автоматизиране на процеса на тестване, като позволяват на екипите да изпълняват тестове бързо и надеждно.

Роли и отговорности на DevOps

DevOps инженер

Позицията DevOps инженер отговаря за преодоляването на разликите между разработката и операциите. Devops инженерът работи по автоматизиране на процесите, управление на инфраструктурата и осигуряване на безпроблемно внедряване на приложенията. Основните му отговорности включват:

 • Внедряване на CI/CD конвейери;
 • Управление на инфраструктурата като код;
 • Автоматизиране на задачи и работни процеси;
 • Наблюдение и поддържане на състоянието на системата.

Инженер по надеждност на сайта (SRE)

SRE (Site Reliability Engineer) се фокусира върху осигуряването на надеждността и наличността на услугите. Той работи в тясно сътрудничество с екипите по разработване и експлоатация за изграждане на мащабируеми и надеждни системи. Отговорностите му включват:

 • Внедряване и управление на системи за наблюдение;
 • Извършване на анализ на основните причини за инциденти;
 • Осигуряване на мащабируемост и надеждност на системата;
 • Автоматизиране на оперативни задачи.

DevOps Архитект

DevOps архитектът разработва и прилага цялостната стратегия на девопс за дадена организация. Те отговарят за:

 • Определянето на стратегия за Девопс;
 • Избор на подходящи инструменти и технологии;
 • Проектиране на мащабируеми и сигурни архитектури;
 • Гарантиране на спазването на най-добрите практики.

DevOps заплата

Професионалистите в областта на DevOps са много търсени и заплащането им обикновено отразява това търсене. Разбира се, заплатите могат да варират в зависимост от опита, местоположението и конкретната роля в областта на девопс.

В България средната заплата за позиция Devops инженер е около 5,000 лв. месечно, което означава около 60,000 лв. годишно.

За Европа, взимаме за пример Германия, където заплатата на девопс инженер може да бъде от 40,000 до над 80,000 евро годишно спрямо опита и стажа.

В САЩ, DevOps инженерът взима между 100,000 и 180,000 долара годишно.

Как да станете DevOps специалист

Образователен опит

Образованието в областта на компютърните науки или свързана с тях област е от полза. Много Девопс специалисти имат дипломи по компютърни науки, софтуерно инженерство или информационни технологии. Практическият опит и умения обаче често могат да надделеят над традиционното образование.

Ключови умения

За да постигнете успех в кариерата си в Девопс, трябва да развиете следните умения:

 • Програмиране и скриптове: Владеене на езици като Python, Ruby, Go или Bash.
 • Системно администриране: Разбиране на операционните системи, мрежите и сигурността.
 • Инструменти за автоматизация: Опит с CI/CD инструменти като Jenkins, GitLab CI или CircleCI.
 • Cloud платформи: Познаване на AWS, Azure или Google Cloud.
 • Контейнеризация: Познаване на Docker и Kubernetes.
 • Мониторинг и регистриране: Опит с инструменти като Prometheus, Grafana и ELK Stack.

Придобиване на опит

Практическият опит е от решаващо значение в областта на DevOps. Можете да придобиете опит чрез:

 • Стажове: Много компании предлагат стажове за длъжности в DevOps.
 • Лични проекти: Работа по лични проекти или участие в проекти с отворен код.
 • Bootcamp-ове и семинари: Участие в обучителни лагери и семинари по DevOps.
 • Създаване на контакти: Присъединяване към общности на DevOps и участие в конференции на индустрията.

Бъдещето на DevOps

Бъдещето на DevOps изглежда обещаващо, тъй като все повече организации възприемат практиките на DevOps, за да подобрят процесите на разработване и внедряване на софтуер.

Тенденции като DevSecOps (интегриране на сигурността в DevOps), AIOps (прилагане на изкуствен интелект в операциите) и GitOps (използване на Git за управление на инфраструктурата) набират популярност.

Тъй като технологиите продължават да се развиват, ролята на специалистите по Девопс ще стане още по-критична, за да помагат на организациите да останат конкурентоспособни и да доставят висококачествен софтуер бързо и ефективно.