QA Automation Frameworks: Видове рамки за автоматизирано софтуерно тестване

QA Automation Frameworks: Видове рамки за автоматизирано софтуерно тестване
  • 185 преглеждания

В сферата на разработката на софтуер осигуряването на качеството (QA) има ключово значение за гарантиране, че софтуерните продукти отговарят на най-високите стандарти за качество преди пускането им в експлоатация. В основата на съвременните практики за Quality Assurance стои автоматизираното осигуряване на качеството (Automation QA) - метод, който силно повишава ефективността и точността на тестването.

В днешната статия ще се фокусираме върху ключов елемент на Automation QA: разнообразието от framework-ове. Всеки от тях предлага уникални методи и предимства, което ги прави незаменими инструменти за QA специалистите. Ще разгледаме различните видове, техните функционалности и практическите им приложения в тестването на софтуер.

Същност на QA Automation

По същество QA автоматизацията е практиката да се използват софтуерни инструменти за изпълнение на предварително написани тестове на софтуерен продукт, преди той да бъде пуснат на пазара. Този процес не само спестява време, но и повишава точността на тестването. Чрез автоматизиране на повтарящи се задачи QA специалистите могат да се съсредоточат върху по-сложни тестови сценарии и да гарантират по-високо качество на продукта.

Повече по темата за същността на автоматизираното тестване на софтуер можете да прочетете в статията ни: Основни предимства на автоматизираното софтуерно тестване (Automation QA).

Видове frameworks за автоматизирано тестване на софтуер

Ориентирането във видовете рамки за автоматизация на QA може да бъде непосилно в началото. Разбирането им обаче е от решаващо значение за избора на подходящата за вашите нужди. Нека ги разгледаме:

1. Линейно скриптиране

Основната характеристика на този framework е неговата простота. QA специалистите създават тестови скриптове, като записват своите действия (като кликвания, натискане на клавиши и други взаимодействия) в тествания софтуер. След това инструментът генерира скрипт, който може да възпроизведе тези действия точно както са записани. Това позволява автоматизирано повторно изпълнение на тестовете без ръчна намеса.

Подходящ е за малки проекти и за начинаещи в автоматизираното тестване, тъй като изисква минимални познания по програмиране. Липсата на възможност за повторна употреба и мащабируемост го прави по-малко подходящ за по-големи и по-сложни проекти.

2. Модулно тестване

При този QA Automation framework тестваното приложение се разделя на отделни модули или функции, всяка от които се тества самостоятелно. Това дава възможност за по-фокусирано и целенасочено тестване.

След като бъде разработен тестовият скрипт на даден модул, той може да бъде използван повторно в множество тестови случаи, което намалява дублирането на усилия. Чрез изолиране на промените в конкретни модули поддръжката става по-лесна. Ако определена част от приложението се промени, трябва да се актуализира само тестовият скрипт за този модул.

Този тип тестване е подходящо за средно големи проекти и приложения, които вече разполагат с модална структура.

3. Архитектура на библиотека

Този framework включва създаването на библиотеки от общи функции или действия, които често се използват в различни части на тествания софтуер. Тези библиотеки действат като споделени ресурси, които могат да бъдат използвани от различни тестови скриптове.

Използването на библиотеки от функции значително подобрява възможността за повторно използване на кода. Това е особено полезно за мащабни проекти с повтарящи се задачи в различни модули. Библиотеките спестяват и време за поддръжка, тъй като актуализациите или промените в общите функции трябва да се направят само веднъж в библиотеката и автоматично ще се отразяват във всички тестови скриптове, които използват тези функции.

4. Framework, базиран на данни

Това е популярен подход в QA Automation, особено ефективен при сценарии, при които тестовите случаи включват различни входни данни. Отличава се със способността си да отделя тестовите данни от действителните тестови скриптове, което повишава гъвкавостта и мащабируемостта на процеса на тестване.

При този вид автоматизирано софтуерно тестване тестовите данни (като потребителски входни данни, конфигурации или променливи на средата) са отделени от действителните тестови скриптове. Обикновено се съхраняват във външни източници като Excel файлове, CSV файлове, бази данни или XML файлове.

По този начин един и същ тестови скрипт може да се използва за тестване на различни набори от данни. Това означава, че можете да изпълнявате множество тестови сценарии, като използвате един и същ код с различни входни данни.

5. Framework, базиран на ключови думи

Този framework се основава на дефинирането на ключови думи за различни видове действия, които могат да се извършват върху тестваното приложение. Tези думи се използват в тестовите скриптове по начин, който представлява конкретни действия или последователности от действия.

Тестовите случаи са написани в табличен формат, в който всеки ред представлява стъпка, а всяка колона съдържа ключова дума и свързаните с нея данни. Действителните тестови скриптове се управляват от ключовите думи и данните в тези таблици, което ги прави независими от тестовите данни.

Използването на ключови думи прави тестовите случаи по-четими и по-лесни за разбиране, особено за тези, които нямат задълбочени познания по програмиране. Framework-ът подпомага и гъвкавостта, понеже промените по тестовите случаи включват само актуализиране на таблиците с ключови думи, а не на основните скриптове.

6. Хибриден QA Automation framework

Комбинира най-добрите характеристики на други рамки, като често смесва модулни, управлявани от данни и управлявани от ключови думи подходи. Особено подходящ за сложни проекти, защото предлага гъвкавост и мащабируемост. Изисква разширени познания в областта на QA Automation, за да се проектира и прилага ефективно.

Избор на подходящ framework

Изборът на подходящ framework зависи от различни фактори, като размера и сложността на проекта, нивото на умения на екипа и специфичните изисквания за тестване. За начинаещи е препоръчително да започнат с по-прости framework-ове като линейно скриптиране или модулно тестване. 

Най-добри практики в QA Automation

  • Опознайте в детайли тествания софтуер: Преди да изберете framework, внимателно разучете приложението и неговите изисквания.
  • Започнете със семпли тестове: Започнете с по-прости тестове и постепенно разширете набора от използвани техники за автоматизация.
  • Сътрудничеството е от ключово значение: Работете в тясно сътрудничество с разработчици, бизнес анализатори и други заинтересовани страни за цялостно покритие на тестовете.

Бъдещето на QA Automation

Когато навлизате в света на автоматизацията трябва да знаете, че технологиите непрекъснато се развиват. От решаващо значение е да сте в крак с най-новите тенденции и инструменти в областта на автоматизираното тестване. Автоматизацията е начин на мислене, който включва непрекъснато усъвършенстване и адаптиране.

QA Automation не е просто умение; то е съществена част от осигуряването на качеството на софтуера в нашия все по-дигитален свят. С овладяването на тези framework-ове не само подобрявате кариерата си, но и играете ключова роля в създаването на надеждни и висококачествени софтуерни продукти.

Гарантирайте си успешен старт в необятната сфера на автоматизираното тестване, поставяйки основи на знанията си с курса на Advance Academy QA Automation - Ниво Junior. В рамките на само четири месеца ще се запознаете с всички нужни концепции на теория и на практика, за да дадете начало на кариерата си в IT сектора.