Основна терминология в Quality Assurance, която всеки начинаещ трябва да знае

Основна терминология в Quality Assurance, която всеки начинаещ трябва да знае
  • 396 преглеждания

Като всяка друга професия, тази на QA специалиста идва с многобройни термини и специфики. В началото това може да бъде плашещо за начинаещите QA тестери и да изглежда като непосилно количество информация, което да се научи.

Знаете обаче, че няма как да напреднете в IT сектора и софтуерното тестване без да сте наясно с думите, които го съставят. В днешната статия ще ви запознаем с 10 от най-важните термини в Quality Assurance, за да си гарантирате стабилна основа от знания, която спокойно да надграждате.

1. Тестов случай (Test Case)

Тестовият случай е набор от условия или променливи, при които QA тестерът ще определи дали даден софтуер или негова функция работи така, както първоначално е било предвидено. Изготвянето на тестови случаи е основно умение за всеки QA специалист, тъй като те гарантират, че всеки възможен сценарий е тестван и че приложението се държи според очакванията във всеки случай.

Тестовите случаи най-често са документ или таблица. Форматът може да варира в зависимост от организацията, сложността на тестваното приложение и използваните методологии за тестване.

2. Бъг/дефект

Бъг или дефект е грешка, недостатък, повреда или неизправност в компютърна програма или система, която води до неправилен резултат или непредвидено поведение. Идентифицирането на грешки е основна отговорност на QA инженера. Процесът включва не само отчитане на съществуването на грешка, но и разбиране на нейната сериозност и въздействието ѝ върху работата на потребителя.

Когато QA специалистът открие бъг, той го документира в система за проследяване на грешки, като описва подробно проблема, начина на възпроизвеждането му и всички съответни екранни снимки или записи. След това го възлага на екипа по разработката за отстраняване, а по-късно проверява решението, за да се увери, че грешката е отстранена.

3. Среда за тестване

Средата за тестване е комбинация от софтуер и хардуер, на която QA специалистите извършват тестовете си. Тя симулира реалната среда, в която ще работи приложението след пускането му в експлоатация, като гарантира, че тестването е реалистично и изчерпателно.

4. FSD (Functional Specification Document)

FSD е изчерпателен документ, който подробно описва функциите, взаимодействията и предвиденото поведение на софтуерно приложение или система. FSD служи като мост между първоначалната концепция и крайния продукт и гарантира, че разработчиците, ръководителите на проекти, QA специалистите и заинтересованите страни имат ясна представа за това, което трябва да бъде изградено.

5. Критерии за приемане (Acceptance Criteria)

Критериите за приемане са условията, на които трябва да отговаря даден софтуерен продукт, за да бъде приет от потребителя, клиента или, в случай на тестване на системно ниво, от системата, която го използва. Те очертават специфичните детайли, необходими за удовлетворяване на изискванията и условията, при които продуктът се счита за завършен.

6. Изтичане на дефекти (Defect Leakage)

Изтичането на дефекти се случва, когато грешка, която е можело да бъде открита по време на по-ранните етапи на тестване, се открива по-късно в цикъла на разработване или след пускането на софтуерния продукт. То често показва пропуски в процеса на тестване или области, в които трябва да се подобри покритието на тестовете.

7. Контрол на качеството (Quality Control)

Контролът на качеството се отнася до специфичен набор от дейности, предназначени за оценка на качеството на завършен продукт. За разлика от осигуряването на качеството, което се фокусира върху предотвратяването на дефекти, контролът на качеството включва идентифицирането на дефекти в крайния софтуер.

Повече за контрол на качеството можете да прочетете тук: QA vs QC - разлики между Quality Assurance и Quality Control

8. Системи за контрол на версиите

Системите за контрол на версиите са инструменти, които помагат да се управляват промените в кода на приложението с течение на времето. Те проследяват всяка модификация на кода в специален вид база данни. Ако бъде допусната грешка, разработчиците могат да върнат и сравнят по-ранни версии на кода, за да помогнат за отстраняването на грешката, като същевременно сведат до минимум смущенията за всички членове на екипа.

9. Показатели за качество

Метриките за качество са стандарти за измерване, които определят количествено различни аспекти на качеството на софтуера. Те помагат за оценка на състоянието на софтуерното приложение по отношение на качеството на кода, производителността, сигурността и използваемостта, наред с други фактори.

Тук са включени показатели като скорост на поправяне на грешки, процент на преминали тестове, ефективност на тестовете и др.

10. Матрица на проследимостта (Traceability Matrix)

Матрицата за проследимост е като чеклист, който помага да следите дали всичко, което е трябвало да бъде вградено в даден софтуер или проект, действително е направено. По същество това е таблица, която свързва това, което искате приложението да прави (вашите изисквания), с работата, извършена за осъществяването на тези неща, като например действителния код и тест.

По този начин можете лесно да видите дали нещо липсва или дали са добавени допълнителни неща, които не са били необходими. Това помага всички участници да имат еднаква информация за проекта и гарантира, че крайният продукт прави всичко, което е трябвало да прави.

Светът на Quality Assurance е динамичен и в него редовно се появяват нови инструменти, техники и методологии. Да бъдете информирани и да продължавате да разширявате знанията си е от ключово значение за успешна кариера като QA специалист.

За да можете да награждате уменията си по софтуерно тестване, имате нужда от стабилна основа, на която да стъпите. Тази основа е курсът на Advance Academy Quality Assurance - Ниво Junior. По време на програмата ще се запознаете с нужната теория и терминология, а с нашия Bootcamp ще упражните всичко научено на практика, която в последствие да включите в автобиографията си като професионален опит.